Att ställa sig i kö

Ansökningar om köplats samordnas av köansvarig för Montessoriförskolorna Barnabo, Uno och Duvan

 

Mailadress:

koansvarig.umeamontessori@yahoo.com

 

 

Köregler till

 

Montessoriförskolorna

Barnabo, Duvan och Uno

 

För att placering skall vara aktuell måste anmälan ha skett till köansvarig.

 

Förtur ges i första hand till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling samt till barn som av sociala skäl behöver stöd.

Detta behov ska styrkas med ett intyg vid anmälan. Det finns inga restriktioner eller kostnader kopplade till att ställa sig i kö.

 

 

Övriga förtursregler:

 

1. Syskon till barn som är placerad på Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno.

(Förtur gäller i första hand till den förskola där barnet i fråga är placerad.)

 

2. Barn till personal som har en tillsvidareanställning vid Montessoriförskolan Barnabo,

Duvan eller Uno.

 

3. Barn som tidigare varit placerad på Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller Uno.

(Förtur gäller i första hand till den förskola där barnet i fråga har varit placerad.)

 

4. Syskon till barn som tidigare varit placerad på Montessoriförskolan Barnabo, Duvan eller

Uno. (Förtur gäller endast till den förskola där barnet i fråga har varit placerad.)

 

5. Barn som har plats vid annan Montessoriförskola.

 

6. Övriga barn i kö.

 

Inom varje turordningspunkt (1-6) gäller turordning efter ködatum. Av pedagogiska skäl (Montessoripedagogiken) strävar varje förskola efter en jämn åldersfördelning och en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Därför gäller turordningspunkterna (2-6) endast i mån av plats, beträffande åldersgrupp/kön, på respektive förskola.

 

Turordningspunkt (1) gäller dock oberoende av åldersgrupp/kön, men i mån av plats i aktuell barngrupp (storbarnsavdelning/småbarnsavdelnin)

 

Ställa sig i kö:

 

Skicka ett mail till köansvarig koansvarig.umeamontessori@yahoo.com med följande uppgifter:

 

Barnets namn

Barnets födelsedatum

Vårdnadshavares namn

Fullständig adress

Telefonnummer

Ev önskemål om förskola

Ev förtur

Ev önskat startdatum

E-postadress dit vidare kommunikation önskas

 

Montessoriförskolan Barnabo

Storgatan 28A, 903 21 Umeå

Senast uppdaterad

2018-01-26